Przyjdź na bezpłatne szkolenie

Przyjdź na bezpłatne szkolenie

Już 22 listo­pa­da razem z TMS Brokers zapra­sza­my na bez­płat­ne szko­le­nie, na któ­rym pod­po­wie­my jak umie­jęt­nie zarzą­dzać ryzy­kiem walu­to­wym i wyko­rzy­sty­wać nada­rza­ją­ce się oka­zje na ryn­ku finan­so­wym.

W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi:

 • Analiza czyn­ni­ków ryzy­ka dla pol­skie­go zło­te­go
 • Sytuacja na ryn­ku stóp pro­cen­to­wych oraz per­spek­ty­wy poli­ty­ki mone­tar­nej głów­nych ban­ków cen­tral­nych
 • Omówienie instru­men­tów finan­so­wych sto­so­wa­nych w hed­gin­gu.
 • Sytuacja na ryn­ku stóp pro­cen­to­wych oraz per­spek­ty­wy poli­ty­ki mone­tar­nej głów­nych ban­ków cen­tral­nych.
 • Czy efek­tyw­ne zarzą­dza­nie ryzy­kiem walu­to­wym jest moż­li­we?

Harmonogram szko­le­nia:

9:30–10:00

Rejestracja uczest­ni­ków.

10:00–10:15

Powitanie gości.

Blok 1. godz. 10:15–11:00

 • Analiza czyn­ni­ków ryzy­ka dla pol­skie­go zło­te­go.
 •  Sytuacja na ryn­ku stóp pro­cen­to­wych oraz per­spek­ty­wy poli­ty­ki mone­tar­nej głów­nych ban­ków cen­tral­nych.

11:15–11:30

Przerwa kawo­wa.

Blok 2. godz. 11:30–14:00

 • Czy efek­tyw­ne zarzą­dza­nie ryzy­kiem walu­to­wym jest moż­li­we?
 • Omówienie instru­men­tów finan­so­wych sto­so­wa­nych w hed­gin­gu.
 • Case stu­dy – prak­tycz­ne przy­kła­dy zasto­so­wa­nia instru­men­tów pochod­nych. 
 • Rekomendowane dzia­ła­nia.
 • Konsultacje indy­wi­du­al­ne.

Miejsce i czas:

22 listo­pa­da 2018 r., godz. 10:00–14:00

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

ul. Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Prosimy o potwier­dze­nie przy­by­cia do dnia 20 listo­pa­da 2018 r.

mail: k.musielewicz@rigp.pl

tel:. 58 305 23 25, 665 771 277

Zapraszamy!