Bezpłatne szkolenie nt. zmian przepisów cen transferowych

Bezpłatne szkolenie nt. zmian przepisów cen transferowych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza na bez­płat­ne szko­le­nie Zmiany w prze­pi­sach dot. cen trans­fe­ro­wych, obo­wią­zu­ją­ce od stycz­nia 2019 roku.

Naszym pre­le­gen­tem będzie Łukasz Szula, dorad­ca podat­ko­wy wywo­dzą­cy się z Deloitte, naj­więk­szej fir­my doradz­twa podat­ko­we­go w Polsce, gdzie pra­co­wał jako Manager zarzą­dza­ją­cy pro­jek­ta­mi z zakre­su podat­ku docho­do­we­go i cen trans­fe­ro­wych na Pomorzu. Obecnie wła­ści­ciel Kancelarii Szula, któ­ra w spra­wach podat­ko­wych wspie­ra przed­się­bior­ców z Pomorza. W swo­jej dotych­cza­so­wej karie­rze obsłu­gi­wał naj­więk­sze gru­py kapi­ta­ło­we w Polsce i na świe­cie, ma na kon­cie kil­ka­dzie­siąt samo­dziel­nie pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów doty­czą­cych spo­rzą­dza­nia opi­nii, ana­liz, sto­sow­nych doku­men­ta­cji.

Przygotowywał i pro­wa­dził kil­ka­dzie­siąt szko­leń, spo­tkań i semi­na­riów z zakre­su cen trans­fe­ro­wych. Osobiście spo­rzą­dzał doku­men­ta­cję dla kil­ku­set trans­ak­cji róż­ne­go rodza­ju. Autor pro­ce­dur podat­ko­wych z zakre­su cen trans­fe­ro­wych sto­so­wa­nych w jed­nej z naj­więk­szych grup ener­ge­tycz­nych w Polsce.

W obsza­rze cen trans­fe­ro­wych oso­bi­ście dora­dzał pię­ciu naj­więk­szym gru­pom kapi­ta­ło­wym dzia­ła­ją­cym na Pomorzu z branż ener­ge­tycz­nej, pali­wo­wej, odzie­żo­wej, moto­ry­za­cyj­nej czy elek­tro­tech­nicz­nej.

Na szko­le­nie obo­wią­zu­ją zapi­sy:

Karolina Musielewicz

e: k.musielewicz@rigp.pl

m: 665 771 277

Uwaga! Nastąpiła zmia­na ter­mi­nu szko­le­nia. Zapraszamy we wto­rek, 19 lute­go do sie­dzi­by Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Aleja Grunwaldzka 82 w Gdańsku

Agenda spo­tka­nia:

9:30

reje­stra­cja uczest­ni­ków

10:00

powi­ta­nie uczest­ni­ków – Magdalena Raczyńska, Dyrektor Generalny Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10:15- 11:30

1. Dotychczasowe prze­pi­sy w zakre­sie cen trans­fe­ro­wych – krót­kie pod­su­mo­wa­nie
2. Najważniejsze zmia­ny – kom­plek­so­wy prze­gląd nowe­li­za­cji
3. Kontrole cen trans­fe­ro­wych — o co pyta­ją inspek­to­rzy?

11:30–11:45

prze­rwa kawo­wa

11:45–13:00

1. Praktyczne pro­ble­my – któ­re z nami zosta­ną, a któ­re znik­ną
2. Zakończenie i pyta­nia do pro­wa­dzą­ce­go