Aktywizacja eksportowa przedsiębiorstw

Aktywizacja eksportowa przedsiębiorstw

Celem spo­tka­nia jest zapre­zen­to­wa­nie moż­li­wo­ści wspar­cia przed­się­bior­ców w podej­mo­wa­niu dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej zarów­no w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świe­cie. Wydarzenie orga­ni­zu­je Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH).

GDZIEKIEDY?

21 wrze­śnia 2018 r. o godz. 16:00

Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Więcej infor­ma­cji i ramo­wy plan semi­na­rium.