Afryka jako kontynent możliwości i perspektyw eksportowych

Afryka jako kontynent możliwości i perspektyw eksportowych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w semi­na­rium: “Afryka jako kon­ty­nent moż­li­wo­ści i per­spek­tyw eks­por­to­wych”.
Spotkanie odbę­dzie się 17.10.2018 o godzi­nie 9.30 w Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:
9:30 – 10:00 reje­stra­cja uczest­ni­ków
10:00 powi­ta­nie
10.00–12.00

 1. Afryka  — uwa­run­ko­wa­nia histo­rycz­ne, poli­tycz­ne, spo­łecz­ne, praw­ne i gospo­dar­cze z punk­tu widze­nia przed­się­bior­cy.
 2. Afryka Północna — Egipt, Libia, Algieria z Tunezją, Maroko: kra­je arab­skie tak bar­dzo podob­ne i tak bar­dzo róż­ne.
 3. Afryka Zachodnia — Unia Krajów Afryki Zachodniej — wiel­ka szan­sa dla pol­skich przed­się­bior­ców.
 4. Liban — mały, acz nie­zwy­kle waż­ny punkt na mapie poli­tycz­nej i gospo­dar­czej świa­ta.

12:00–12:30 lunch
12:30–15.00 Jak się przy­go­to­wać do eks­pan­sji?

 1. Omówienie głów­nych pytań, na któ­re musi sobie odpo­wie­dzieć przed­się­bior­ca zanim zechce ruszyć nie tyl­ko do Afryki, ale rów­nież poza Europę.
 2. Strategie dzia­ła­nia na poszcze­gól­nych ryn­kach — jak dobrać wła­ści­wą stra­te­gię?
 3. samo­dziel­nie czy może wspól­nie? — budo­wa­nie kon­sor­cjów eks­por­to­wych celem zmniej­sze­nia ryzy­ka i kosz­tów eks­pan­sji
 4. case stu­dies — omó­wie­nie dobrych i złych przy­pad­ków.

Czas na dys­ku­sję

 1. odpo­wiedź na pyta­nia
 2. ana­li­za kon­kret­nych przy­pad­ków
 3. reko­men­da­cje

15:00–16:00 kawa i networ­king

Prelegent
Marcin Jabłoński — Prezes Zarządu Connectionpoint sp. z o.o., Partner w Connection Point Africa (Tunezja), Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach. Członek Śląskiej Rady Innowacji. Ekspert pol­skich, cze­skich i sło­wac­kich agen­cji tech­no­lo­gicz­nych i nauko­wych. Wykładowca. Międzynarodowy eks­pert z zakre­su kla­ste­rin­gu.

Kontakt:
tel. 58 305 23 25
Informacje doty­czą­ce zapi­sów i for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go:
Karolina Musielewicz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Tel. 665 771 277
E-mail: k.musielewicz@rigp.pl

Więcej na:

http://www.brokereksportowy.pl/pl/oferta/47-seminaria/seminaria-aktualne/235-afryka-jako-kontynent-mozliwosci-i-perspektyw-eksportowych.html