1st <span class=POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2018)" />

1st POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2018)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, będą­ca koor­dy­na­to­rem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, w raz z part­ne­ra­mi zapra­sza do udzia­łu w I Polskiej Konferencji poświę­co­nej tema­ty­ce tech­no­lo­gii wodo­ro­wych.

25 PAŹDZIERNIKA 2018
Hotel Nadmorski
Juliana Ejsmonda 2, Gdynia 81–001
 
Rejestracja i pro­gram na:
https://pchet.evenea.pl/

Będzie to mul­ti­dy­scy­pli­nar­ne wyda­rze­nie o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze, poświę­co­ne zagad­nie­niom z obsza­ru wytwa­rza­nia wodo­ru, maga­zy­no­wa­nia wodo­ru, a tak­że jego zasto­so­wa­nia w ener­ge­ty­ce oraz trans­por­cie — w tym z wyko­rzy­sta­niem ogniw pali­wo­wych.

Celem kon­fe­ren­cji jest popu­la­ry­za­cja tech­no­lo­gii wodo­ro­wych w Polsce poprzez przed­sta­wie­nie sze­ro­kie­go spek­trum moż­li­wych zasto­so­wań wodo­ru w gospo­dar­ce, korzy­ści z tego wyni­ka­ją­cych oraz dys­ku­sji o wystę­pu­ją­cych barie­rach praw­nych i tech­no­lo­gicz­nych.

Udział w kon­fe­ren­cji będzie dosko­na­łą oka­zją do zapo­zna­nia się z naj­now­szy­mi tren­da­mi w zakre­sie roz­wo­ju tech­no­lo­gii wodo­ro­wych a tak­że spo­tka­nia i wymia­ny doświad­czeń z przed­sta­wi­cie­la­mi wio­dą­cych gra­czy na tym dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się ryn­ku.